วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาเดื่อ มาปฐมนิเทศ


แจ้งนักศึกษา  กศน.  ตำบลนาเดื่อ   ปฐมนิเทศ  ในภาคเรียนที่  2 / 2555

         เนื่องจาก  กศน.อำเภอศรีสงคราม  จะดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา  กศน. ตำบล  ทุกตำบล  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ณ  หอประชุมอำเภอศรีสงคราม  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป
                เพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนดังกล่าว  ขอให้นักศึกษาทุกคน  มาเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคนตามวันและเวลาดังกล่าว
                               
         จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                       นางสาวพัชรียา  ชัยปัญหา
                                                                                                         ครู  กศน.  ตำบลนาเดื่อ
              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น