วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการทักษะชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559


โครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต N-NET ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างไม้ จนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2559