วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

16 มกราคม 2559 "วันครู ครั้งที่ 60" มีวันนี้ได้ เพราะมี ครู คอยอบรม สั่งสอน น้อมระลึกพระคุณบูรพาจารย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น